Concurs – „Descoperă beneficiile șahului!”

REGULAMENTUL CONCURSULUI   „Descoperă beneficiile șahului!”

Perioada: 30.05.2020– 05.06.2020

Organizatorul concursului „Descoperă beneficiile șahului!” (denumit în continuare „Concursul”) este Clubul de Valori S.R.L. (,,Organizatorul’’), persoană juridică româna, cu sediul în Iași.
Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului cu privire la conținutul Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Prin participarea la concurs, participantul eliberează Facebook de orice responsabilitate. De asemenea, este important de menționat că acest concurs nu are nicio legătură cu Facebook și nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau organizat de Facebook.

Durata si locul de desfasurare a Concursului
Concursul este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul paginii oficiale de Facebook iChessClub (https://www.facebook.com/ichessclub.ro/).
Concursul va incepe pe data de 30.05.2020, va dura pana la data de 05.06.2020 si se va desfasura in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea site-ului oficial International Chess Club la sectiunea Blog.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin publicarea pe pagina oficiala de Facebook iChessClub (https://www.facebook.com/ichessclub.ro/).

Dreptul de participare
Pot participa la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani.
Fiecare participant are dreptul sa se inscrie o singura data pe toata durata concursului. Orice inscriere incompleta sau neconforma cu realitatea va fi considerata nula.

 Premiile Concursului
In cadrul Concursului se vor acorda 3 abonamente Silver pentru cursuri de sah online pentru copii, in valoare de 120 lei fiecare.
Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 360 lei (trei sute saizeci).
Premiile se adreseaza doar copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 16 ani cu domiciliul sau resedinta in Romania.

Mecanismul desfasurarii Concursului
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor de mai sus;
  • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata mai sus;
  • Participantii trebuie sa acceseze pagina oficiala de Facebook a iChessClub (https://www.facebook.com/ichessclub.ro/) si sa adauge un comentariu la postarea aferenta acestui concurs prin care sa mentioneze care este, din punctul lor de vedere, cel mai important beneficiu pe care il poatea avea sahul in dezvoltarea copiilor.
  • Cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Un participant se poate inregistra o singura data in Concurs.
Comentariile trebuie sa fie potrivite pentru a fi publicate pe internet si nu trebuie sa fie obscene sau indecente ori vulgare, contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile in Romania si standardele Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la Concurs si, in consecinta, sa elimine participarea in Concurs a oricarei postari asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament si/sau a legilor in vigoare.
Orice inscriere/comentariu care nu va contine mesajul indicat mai sus nu va fi luata in considerare si va duce la anularea participarii. Aceeasi sanctiune se va aplica si in caz de inscriere multipla sau a mai multor inscrieri diferite de catre aceeasi persoana.
Un participant va putea castiga un singur premiu in cadrul Concursului.
Nu se va acorda contravaloarea in bani a premiului oferit si nu se vor schimba parametrii premiului oferit.

Desemnarea castigatorilor
Premiile se vor acorda pentru comentariile care continut mesajul indicat mai sus si care au acumulat cele mai multe like-uri.
Desemnarea celor 3 castigatori va avea loc in data de 6 Iunie 2020. Vor fi evaluate toate inscrierile valide receptionate in perioada Concursului.
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu regulile si conditiile prezentului Regulament si permit utilizarea textelor afisate in cadrul acestui concurs cu titlu gratuit, de catre Organizator, pe pagina oficiala de Facebook in cadrul strict al promovarii Concursului de fata si rezultatelor acestuia, pe o perioada nelimitata. Aceste texte vor fi utilizate de fiecare data cu mentionarea numelui autorului si cu respectarea intentiilor initiale ale acestuia. Aceste contributii la Concurs vor fi sterse in urma unei simple solicitari din partea autorului, care precizeaza link-urile la care apar comentariile sale.

Validarea castigului. Publicarea numelor castigatorilor
In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la desemnarii castigatorilor, participantii desemnati castigatori vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat. Acestia vor fi rugati sa furnizeze datele personale constand in nume, prenume si numar de telefon pentru a avea acces la premiu.
Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data informarii participantilor asupra castigului, datele solicitate castigatorilor, castigatorii sunt invalidati,
Premiile (abonamentele) vor fi acordate Castigatorilor validati in termen de maxim 30 de zile de la data validarii, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce s-a verificat indeplinirea tuturor conditiilor de participare la Concurs, stipulate in prezentul Regulament.
Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
Numele copiilor care vor beneficia de premii (abonamente) nu vor fi facute publice.

Limitarea raspunderii
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor (access la internet, laptop sau tableta).

Prelucrarea datelor personale
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia.
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de Organizator, direct ori prin imputernicit) in scopul inmanarii premiilor, desemnarii, inregistrarii si validarii castigatorilor Concursului si a indeplinirii oricaror obligatii legale ale Organizatorului in legatura cu Concursul. Organizatorul se obliga ca datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai in vederea transmiterii premiilor si, in cazul unui consimtamant scris, in vederea producerii materialelor publicitare aferente concursului. Participantii inteleg ca Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).
Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale castigatorilor transmise de catre acestia:
– nume, prenume,
– numar de telefon mobil,
– adresa de email,
– varsta copilului care va participa la cursul de sah online (premiu)
– identificator on line, la publicarea comentariilor pe pagina de Facebook a iChessClub.
Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii concursului care face obiectul acestui Regulament.
Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.
Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:
Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).

Incetarea / intreruperea Concursului. Forta majora
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Iasi.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

2020-07-19T19:56:14+02:00
Go to Top